es

Departament d’Orientació i Convivència

El Departament d’Orientació, Convivència i LIC (Llengües, Interculturalitat i Cohesió Social) de l’escola Sagrada Família Horta està integrat pel director de l’escola, una psicòloga, dues pedagogues, auxiliars d’educació especial, la infermera i cinc professors de diferents etapes educatives que porten a terme tasques d’orientació acadèmica i professional a alumnes, docents i famílies.

Els objectius que es plantegen per aquest curs són els següents:

Orientació educativa

 • Assessorar al professorat en la prevenció, detecció i intervenció dels alumnes amb necessitats específiques de suport educatiu.
 • Fer seguiment de l’alumnat per detectar, juntament amb els tutors/es, aquells alumnes que puguin presentar algun tipus de necessitat educativa.
 • Orientar en l’acció educativa a les famílies, a l’alumnat i al professorat.
 • Acompanyar al professorat en l’exercici de la funció tutorial tant a nivell grupal, individual com familiar.
 • Donar una atenció individualitzada als alumnes amb necessitats educatives especials.
 • Afavorir el procés d’inclusió i d’acollida dels alumnes nouvinguts i de les seves famílies.
 • Portar a terme una bona comunicació amb els serveis externs de la zona: EAP, Serveis Socials, etc.
 • Col·laboració i assessorament a l’equip docent en la realització de plans individualitzats a l’alumnat.
 • Coordinar els suports universals, addicionals i intensius de l’escola.
 • Col·laborar amb els equips pedagògics de l’escola per tal d’assegurar-nos una bona transició en les diferents etapes educatives i una millor comunicació entre tots.
 • Impulsar les activitats de formació relacionades amb l’atenció a la diversitat del nostre alumnat.

Orientació professional

 • Aumentar la maduresa vocacional de l’alumnat entesa com a capacitat d’autoorientar­-se.
 • Acompanyar els alumnes en la presa de decisions respecte al seu itinerari acadèmic i professional facilitant-los les eines necessàries per a la transició al món dels estudis superiors i dels estudis professionals.
 • Contribuir a la superació dels hàbits socials discriminatoris per raons de sexe, origen social o cultural els quals condicionen l’accés als diferents estudis i professions.
 • Facilitar als alumnes els coneixements del món laboral i les diferents opcions acadèmiques i ocupacionals.
 • Aprendre a decidir de manera realista vinculant les pròpies decisions a l’autoconeixement, al propi projecte de vida i a les possibilitats reals segons el context.
 • Donar-los a conèixer els àmbits professionals actuals del mercat laboral.

Convivència

 • Millorar la situació actual relacionada amb la convivència del nostre centre.
 • Establir i revisar objectius i criteris de planificació dels programes i activitats de convivència (equips de mediació).
 • Establir i revisar els procediments d’elaboració i revisió de les normes de centre i de les normes de l’aula.
 • Establir i revisar els criteris fonamentats en la reparació del dany per part de qui l’ha originat.
 • Proposar orientacions relacionades amb la bona convivència a l’hora d’elaborar el Pla d’Acció Tutorial.
 • Animar als diferents membres de la comunitat educativa a la participació en la prevenció de situacions conflictives i en la resolució positiva dels mateixos.
 • Impulsar les activitats de formació relacionades amb la millora de la convivència.
 • Col·laborar amb la direcció de l’escola en la coordinació de les diferents comissions de convivència, d’atenció a la diversitat, etc.

Llengües, Interculturalitat i Cohesió Social (LIC)

 • Garantir una atenció emocional i curricular personalitzada perquè aquest alumnat estigui escolaritzat en les millors condicions possibles.
 • Actualitzar les metodologies i els recursos didàctics a la creixent diversitat lingüística i cultural de l’alumnat.
 • Desenvolupar una consciència d’igualtat i de respecte per les diferències culturals.
 • Consolidar la llengua catalana.
 • Potenciar la cultura del diàleg i la convivència.
 • Garantir l’equitat i la igualtat d’oportunitats.
 • Fomentar la inclusió social i escolar i evitar qualsevol tipus de marginació.

El Departament d’Orientació, Convivència i LIC està format per:

Directora General del Centre i Coordinadora: Chelo Fernández
Infermera: Anna Flores
Psicòloga: Carolina Figueras
Pedagoga: Ana Soto
Tutora Aula d’acollida: Jennifer Castillo
Professora d’Educació Infantil: Montse Belmonte
Professora d’Educació Primària: Marta Poncelas
Professor d’ESO i Batxillerat: Ivàn Furest