es

Infermeria

El Col·legi disposa d’un espai apropiat i equipat per a l’ús de la infermeria dels alumnes. És atès per la infermera del col·legi Anna Flores, Diplomada en Infermeria, màster en infermeria escolar i amb experiència a la professió.

Els volem recordar:

a) No es pot donar medicació a l’escola. En cas que sigui estrictament necessari els pares hauran d’omplir i signar l’autorització i adjuntar fotocòpia de la recepta mèdica. També s’ha de fer constar a l’agenda escolar i la medicació s’haurà de deixar a la recepció de l’escola.

b) Únicament s’atendran les incidències que tinguin lloc al llarg de l’horari escolar inclosa la franja horària del menjador.

c) En cas de febre, vòmits o malalties infeccioses dels alumnes es trucarà als telèfons de contacte de la família per que vinguin a recollir l’alumne. Així mateix si és necessari portar-lo a la mútua escolar.

d) Els pares dels alumnes no poden pujar a la infermeria de l’escola.

Horari d’atenció
De dilluns a divendres de 9 a 17 hores