es

Infermeria

L’escola disposa d’un espai adient i segur per dur a terme les funcions pròpies d’infermeria durant tot el curs escolar de 9:00 del matí a les 17:00 de la tarda:

 • Educació i Promoció de la salut a tota la Comunitat Educativa.
 • Prevenció i detecció precoç dels problemes de salut més habituals en l’edat escolar.
 • Gestió i assessorament en temes de salut.
 • Atenció immediata d’accidents, urgències i emergències, derivant aquelles que ho requereixen.
 • Control i seguiment de malalties cròniques o amb necessitats mèdiques especials.
 • Administrar i controlar medicació crònica o puntual segons prescripció mèdica.
 • Proporcionar les mesures terapèutiques establertes per prescripció facultativa.
 • Control de la documentació amb les autoritzacions de les famílies, informes mèdics i documentació específica; així com el registre de les assistències sanitàries dins l’escola, mantenint-los de forma confidencial.
 • Control de l’adequada alimentació dels alumnes amb intoleràncies i al·lèrgies alimentàries, conjuntament amb els responsables del servei de menjador,
 • Preparació, subministrament i reposició de les farmacioles per les sortides escolars.
 • Donar una assistència als alumnes integrant totes les vessants: biològica, psicològica, social, emocional i espiritual des del respecte, compromís, honestedat i confiança.
 • Mantenir amb les famílies una comunicació efectiva, clara, constant, coherent i detallada dels problemes de salut dels seus fills/es dins l’escola.
 • Treballar conjuntament amb l’Equip Directiu i altres professionals dins l’escola, com a departament de salut de referència de tota la Comunitat Educativa.

En l’actualitat la infermera Anna Flores és qui es responsabilitza de la infermeria de l’escola. Diplomada en Infermeria i Màster en Infermeria Escolar, amb rellevant experiència a Urgències de Pediatria, Atenció Primària de Pediatria i en altres escoles com a infermera escolar.

Administració de medicaments a l’escola

 • A l’escola no es pot administrar cap medicació a menors d’edat sense l’autorització signada dels pares o tutors legals.
 • En cap cas l’escola administrarà pel seu compte cap tipus de medicació a l’alumne/a.
 • Per aquest motiu per poder administrar medicació a l’alumnat que ho necessiti de manera crònica o puntual, cal que el pare/mare o tutor legal, porti a l’escola la següent documentació:
  a) Una recepta o informe mèdic on consti de forma clara la següent informació:

1. Nom i cognoms de l’alumne.
2. Nom del medicament que ha de prendre.
3. Pauta d’administració.
4. Propòsit del medicament.
5. Nombre de dies que ha de prendre el medicament.

b) El pare/mare o tutor legal haurà d’emplenar i signar l’autorització. Aquest full està disponible a la recepció de l’escola.
c) La medicació ha de venir amb l’envàs original amb nom, cognoms i curs de l’alumne/a.

 • No s’administrarà cap medicament que no compleixi aquests requisits.
 • Qualsevol presa de medicació no controlada per l’escola no podrà comprometre la responsabilitat de la mateixa.
 • La medicació puntual o crònica serà entregada a la recepció de l’escola, en cap cas serà entregada directament a l’alumne/a.

Horari d’atenció
De dilluns a divendres de 9 a 17 hores